w HR EN

Izjava o zakonitosti poslovanja grupe NEPI Rockcastle

VJERUJEMO U ETIČNOST

Grupa je odlučna u održanju principa etičnosti i etičnog postupanja, usmjerena na promicanje integriteta kao jedne od temeljnih vrijednosti Grupe, želi postaviti primjer i voditi primjerom, dok su poštenje i integritet u poslovnoj praksi od najvećeg značaja.

Osoblje Grupe posvećeno je razotkrivanju svih sukoba interesa, pravednom odnošenju prema svima, izbjegavanju namjere ka te pojavi neetičnih ili kompromitirajućih praksi, odnošenju prema svakoj osobi sa poštovanjem i pažnjom, bez obzira na rasu, vjeroispovjest, spol, seksualnu orijentaciju, majčinstvo, bračni ili obiteljski status, invaliditet, dob ili nacionalnost, te iskazivanju najviših standarda osobnog integriteta, istinitosti i iskrenosti u svim aktivnostima kako bi unutar i izvan Grupe potakli pouzdanje i povjerenje u svoj rad.

ULAŽEMO U ZAKONITOST POSLOVANJA I DUGOROČNE OBOSTRANO KORISNE ODNOSE

Zbog svoje globalne prirode, poslovanje NEPI Rockcastle Grupe (“Grupa”) obuhvaća djelatnosti koje su uređene nizom propisa i standarda na području raznih jurisdikcija, stoga su djelovanje sa integritetom te poštovanje zakonskih i etičkih okvira od najvećeg značaja.

Grupa je uspostavila sveobuhvatan okvir za usaglašavanje sa propisima, definirajući pritom jednoobrazna pravila i prakse koje su dužni primjenjivati svi subjekti Grupe, a mi smo predani provođenju naših poslovnih aktivnosti na zakonit način te na način koji je u skladu sa našim obvezama usuglašavanja sa propisima. Osoblje Grupe dužno je pridržavati se svih primjenjivih zakona i korporativnih smjernica u svojim dnevnim aktivnostima.

Grupa je posvećena sprečavanju i otklanjaju značajnih rizika, kao što su, a bez ograničenja na:

  • potencijalni sukobi interesa
  • transakcije sa subjektima koje nisu transparentne ili nisu zaključene pod tržišnim uvjetima
  • povjerljivost i čuvanje poslovne tajne
  • nejasno i nepotpuno financijsko izvještavanje ili komunikacija
  • neusklađenost sa financijskim propisima u okviru kompleksnog poreznog okruženja
  • upotreba povlaštenih informacija i trgovanje na osnovu povlaštenih informacija
  • pranje novca i financiranje terorizma
  • neprimjereno pridržavanje propisa o sprečavanju korupcije i prijevare
  • neučinkovit prijenos ovlaštenja potrebnih za održavanje odgovarajuće ravnoteže između fleksibilnosti, brzine i raspona kontrole.

Politike i procedure Grupe povremeno se evaluiraju i dopunjavaju kako bi se osiguralo kontinuirano usklađenje sa važećim zakonskim i regulatornim okvirom.

Grupa primjenjuje pravilo promišljenog postupanja kako bi zaštitila svoje poslovanje i ugled, u skladu sa načelom “Poznavanja vlastitog klijenta/poslovnog partnera” (“KYC/KYP”), s ciljem sprječavanja prijevara, pranja novca i financiranja terorizma. Proces KYC/KYP fokusira se na procjeni identiteta klijenta/partnera, kao i njihove moguće uključenosti u koruptivnim radnjama, prijevarama, financiranju terorizma, pranju novca.

Politika je Grupe surađivati samo sa klijentima/partnerima koji posluju na zakonit i valjan način, koji održavaju transparentan poslovni odnos, osiguravajući provjeravanje ekonomske prirode i svrhe radnji koje se izvršavaju.

NULTA STOPA TOLERANCIJE PODMIĆIVANJU I KORUPCIJI

NEPI Rockcastle Grupa je predana visokim standardima etičkog, moralnog i zakonitog poslovnog ophođenja, kao i poštivanju zakonodavstva o zabrani monopola koje promiče slobodno i otvoreno tržišno natjecanje.

Svi oblici mita i korupcije (davanje, nuđenje, primanje ili traženje) nezakoniti su i izrijekom su zabranjeni. Grupa neće stupati u odnos sa trećima kao posrednicima kako bi omogućila aktivne ili pasivne koruptivne prakse, neće vršiti plaćanja koja to omogućuju niti će u tu svrhu angažirati niti ovlastiti treće osobe.

Osoblje Grupe neće (i) neposredno ili posredno, vršiti radnje podmićivanja i korupcije radi stjecanja koristi za sebe ili za neku drugu fizičku osobu/javnu osobu/državnog službenika, (ii) neće podmićivati, izravno ili neizravno, zastupnike poslovnih partnera Grupe radi stjecanja povlaštenog tretmana ili kakve koristi.

Također, Grupa će stupiti u poslovne odnose samo sa partnerima koji (i) poštuju sve zakonske odredbe o borbi protiv korupcije, (ii) nisu počinili niti će počiniti, izravno ili neizravno, koruptivne radnje radi stjecanja koristi za fizičke osobe/javne osobe/državnog službenika, niti to čine niti će činiti njihovi suradnici/podizvođači ili radnici, (iii) neće podmićivati, izravno ili neizravno, zastupnike Grupe radi stjecanja povlaštenog tretmana ili kakve koristi.

TRANSPARENTNOST I KOMUNIKACIJA NAŠE SU NITI VODILJE

Grupa osigurava da njeno osoblje razumije i postupa u skladu sa načelima etike, sukoba interesa, sprječavanja podmićivanja i korupcije te zviždača, te da se svi potencijalni slučajevi sukoba interesa objave i riješe na odgovarajući način. U tu svrhu provode se kampanje osvještenosti pri dolasku te također i periodično.

Potičemo naše osoblje, kao i poslovne partnere, da prijave ako imaju bilo kakav etički problem ili razlog za zabrinutost, kako bismo utvrdili te ispravili neprimjereno postupanje našeg osoblja. U tu svrhu implementirana je Zviždačka politika te kanali za prijavljivanje koji su dostupni na našoj web stranici na poveznici: https://nepirockcastle.com/group/corporate-governance/whistleblowing-policy/.

Moguće je izabrati između sigurnog web portala koji je postavljen na web stranici Grupe u odsjeku Korporativno upravljanje ili posebne telefonske linije kojom upravlja neovisna treća strana. Iako potičemo da osobe koje prijavljuju nepravilnosti otkriju vlastiti identitet, kako bi se u postupku istrage otkrile daljnje informacije, jednako marljivo i objektivno ćemo analizirati svaku prijavu, čak i onu anonimnu. Jamčimo da ćemo očuvati povjerljivost i da primjenjujemo načelo „samo oni koji moraju znati“ u našim istragama, osim ako smo zakonom obvezani postupiti na drugačiji način.

ČUVAMO POVJERLJIVOST I PRIVATNOST

Osoblje Grupe obučeno je štititi podatke koji su vlasništvo Grupe, poslovne tajne i sve osjetljive podatke u vezi sa poslovanjem. Takvi podaci se neće otkrivati na tržištu, konkurentima Grupe, kupcima, dobavljačima, niti trećima, osim ako postoji zakonska obaveza otkrivanja.

Osobnim podacima i poslovnim podacima rukuje se sa dužnom pažnjom i oni se u cijelosti čuvaju u tajnosti, a zaštićeni su strogim sigurnosnim mjerama i pravilima.

STALO NAM JE, ALI SMO PAŽLJIVI

Grupa će poduprijeti samo one neprofitne organizacije koje zadovoljavaju primjenom kriterija poznaj vlastitog klijenta/poslovnog partnera (etičnost u postupanju, transparentne aktivnosti, financijska stabilnost, dobra reputacija itd.), promovirati odnosno podržati projekte čiji je cilj zdravstveni, socijalni ili ekonomski rast lokalnih ili širih zajednica, kao i zaštita životne sredine i načela održivosti općenito.

Premda je Grupa svjesna svoje uloge u društvu, što, u okviru pristupa odgovornog korporativnog građanina, može uključivati i sponzorstva i donacije, ona nikada neće podržavati niti jednu političku stranku (nikakva plaćanja, donacije, sponzorstva ili bilo kakve druge koristi u tom kontekstu neće biti nuđene), niti će se uplitati u politička pitanja u državama u kojima je prisutna. Pored toga, Grupa ne sudjeluje u lobiranju u političke svrhe.

Grupa NEĆE podržavati putem sponzorstava ili donacija subjekte (i) čije su aktivnosti u sukobu sa vrijednostima ili ciljevima Grupe i/ili negativno utječu na okoliš, zdravlje i sigurnost, (ii) koji neposredno ili posredno promoviraju nasilje ili terorizam ili (iii) koji sudjeluju u radu političkih stranaka/kampanja/projekata ili ih na bilo koji način podržavaju.

Očuvanje zakonitog poslovanja odgovornost je svakog od nas!